στό πνευματικό κέντρο τοῦ Ἱ. Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἀμαρουσίου,

ΩΡΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΠΕΜΠΤΗ

4-5

 

Γραμματική καί Συντακτικό τῆς Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς Γλώσσας

5-6

Γραμματική καὶ Συντακτικό τῆς Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς Γλώσσας μέσα ἀπό τόν

Αἴσωπο ἤ τό Γεροντικό

Φιλολογική καί θεολογική Ἑρμηνεία Ψαλτηρίου, Εὐαγγελίου καί Παρακλήσεως

6-7

Γραμματική καὶ Συντακτικό τῆς Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς Γλώσσας μέσα ἀπό τήν Πατερική ἤ κλασσική Γραμματεία

Γραμματική καί Συντακτικό τῆς Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς Γλώσσας

7-8

Φιλολογική καί θεολογική Ἑρμηνεία τῆς

Θείας Λειτουργίας

Φιλολογική καὶ Θεολογική Ἑρμηνεία

Ὑμνογραφικῶν  κειμένων


Ἐκ τῆς Γραμματείας

footer


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ