Εσπερινός

Ἀπολυτίκιον ἀργόν, ἐν τῇ γεννήσει, ἦχος α΄, Δανιήλ Δανιηλίδου Κατουνακιώτου.

Κεκραγάρια, ἦχος α΄, Κων/νου Πρωτοψάλτου.

Προσόμοιον ἀργόν, ὥ τοῦ παραδόξου θαύματος, ἦχος α΄, Γερμανού Νέων Πατρῶν (ἐξήγησις Ματθαίου Βατοπεδινοῦ).

Προσόμοιον ἀργόν, βαβαί τῶν σῶν μυστηρίων ἀγνή, ἦχος α΄, Ἰακώβου Πρωτοψάλτου.

Προσόμοιον σύντομον, τήν σήν δοξάζουσι κοίμησιν, ἦχος α΄.

Δοξαστικόν ἐσπερινοῦ, θεαρχίῳ νεύματι, ὀκτώηχον.

 Ἀπολυτίκιον σύντομον, ἐν τῇ γεννήσει, ἦχος α΄.

 Θεοτόκε Παρθένε, ἦχος α΄, Πέτρου Μπερεκέτου.


Εκτύπωση   Email